Regulamin sklepu

Regulamin sklepu MAOMANII.COM

MAOMANII.COM to sklep internetowy, którego właścicielem jest Katarzyna Kurek , prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAOMANII Katarzyna Kurek, Gródek nad Dunajcem 40, 33-318 Gródek nad Dunajcem , NIP 7343500504.  W sklepie internetowym dostępne są  produkty przeznaczone między innymi  dla mam i dzieci, również wykonywane ręcznie.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

DEFINICJE

1.Sprzedawca – firma Maomanii Katarzyna Kurek, Gródek nad Dunajcem 40 33-318 Gródek nad Dunajcem 

NIP: 7343500504,  e-mail: ,

nr rachunku bankowego:  95 8805 0009 0046 2475 3000 0010  w banku Łącki Bank Spółdzielczy 

2.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, na rzecz której zgodnie z niniejszym Regulaminem mogą być świadczone usługi lub może być zawarta umowa sprzedaży.

3.Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupów u Sprzedawcy jeżeli zakupy te nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4.Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, nie będący Konsumentem, dokonujący zakupów w związku z prowadzoną działalnością zarobkową;

 

 1. Produkt – przedmioty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
 2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, w którym uregulowano warunki sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę.§ 2ZAMÓWIENIA

 

 • 2

1.Przy dokonywaniu zakupów za pośrednictwem Maomanii.com wymagana jest akceptacja plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

2.Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

 

 • 3

ZAMÓWIENIA

1.Zamówienie można złożyć rejestrując się na stronie sklepu maomanii.com lub w formie „szybkich zakupów” bez rejestracji.

2.Należy wybrać odpowiednią pozycję produktową, wybrać ilość oraz dodać wybrane produkty do koszyka. Następnie należy wybrać sposób dostawy oraz formę płatności. Kolejną czynnością jest zatwierdzenie zamówienia, naciskając ikonę „zamawiam”, „podsumowanie” oraz „potwierdzam zakup”. Ostatnią czynnością jest dokonanie płatności za zamówienie. 

3.Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy.

4.Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. 

 

 • 4

PRODUKTY

 1. Produkty oferowane są przez Sprzedawcę w następujących formach:

– produkty ustandaryzowane – wytwarzane według wzoru obowiązującego u sprzedawcy,

– produkty spersonalizowane – wytwarzane według specyfikacji przesłanej przez Klienta.

 1. Ceny produktów podane są w walucie polskiej, zawierają podatek od towarów i usług.
 2. Do ceny zamówienia doliczany jest koszt wysyłki. Koszty wysyłki podane są w zakładce koszty dostawy. Brak akceptacji wysokości kosztów dostawy przez Klientka skutkować będzie anulowaniem zamówienia.
 3. Produkty oferowane przez Sprzedawcę, przeznaczone są m.in do użytku przez dzieci poniżej 3 roku życia mogą być one użytkowane przez dzieci wyłącznie pod nadzorem i w obecności osób dorosłych.
 4. Produkty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Użytkowanie ich w inny sposób może doprowadzić do ich uszkodzenia lub zniszczenia.

 

 • 5

PROMOCJE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania promocji oferowanych Produktów.
 2. Zasady i czas trwania promocji ustalone zostaną w osobnych warunkach promocji.
 3. Promocje są dostępne do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych do promocji.

 

 • 6

PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Płatności dokonywane są w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy; podany w §1. lub poprzez płatność online.
 2. Płatność za produkt musi zostać dokonana w pełnej kwocie, obejmującej zarówno cenę produktu, jak i koszty nadania przesyłki pocztą lub kurierem na adres Klienta.
 3. Produkty zostaną nadane przez Sprzedawcę na adres wskazany przez Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku opóźnień realizacji z przyczyn losowych, sprzedawca poinformuje klienta o tym fakcie drogą mailową.
 4. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za czas dostawy, który najczęściej wynosi od 1 do 5 dni roboczych od daty przekazania zamówienia do wysyłki.
 6. Sprzedawca i Klient mogą ustalić odmienną formę płatności i dostawy.
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

 

 • 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY. ZWROTY

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z wyjątkiem ust. 2.
 2. Konsumentowi, dokonującemu zakupu Produktów spersonalizowanych, wykonanych na indywidualne zamówienia Klienta i według jego specyfikacji, nie przysługuje prawo do zwrotu tych produktów w sposób określony w ust. 1 (art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 3. W przypadku zwrotu produktu Konsument jest zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z zakupionym produktem na adres Sprzedawcy na swój koszt.
 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 • 8

REKLAMACJA. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

 1. Jeśli po otrzymaniu Produktu Konsument stwierdzi w nim wady, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Konsument może skorzystać, ze swoich uprawnień z tytułu rękojmi za wady towaru.
 2. Reklamacja składa się na piśmie lub drogą e-mailową.
 3. Reklamacja powinna zawierać:

– datę zawarcia umowy,

– wskazać na niezgodność towaru z umową,

– zapłaconą kwotę i metodę płatności,

– przyczynę reklamacji,

– inne dane, które są istotne,

– żądanie (np. wymiany towaru, zwrotu pieniędzy),

– numer rachunku bankowego Konsumenta (w przypadku żądania zwrotu pieniędzy).

 1. Konsument jest zobowiązany przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 3. Jeśli nie będzie możliwa wymiana Produktu uszkodzonego na inny, pełnowartościowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi równowartość ceny Produktu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (list ekonomiczny), Sprzedawca zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.
 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsumentowi przysługuje prawo do odwołania się do właściwego sądu powszechnego na drodze powództwa cywilnego.
 5. Konsumentowi przysługuje ponadto m.in. prawo do:
 6. zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcia sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 nr 113 poz. 1214);
 7. zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie pomocy w sporze konsumenckim do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub do innej organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy wspieranie konsumentów w sporach z przedsiębiorcami;
 8. skorzystania z procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów, opracowanej przez Komisję Europejską, dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL;
 9. skorzystania z pomocy infolinii konsumenckiej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów: tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16, e-mail: porady@dlakonsumentow.pl, https://uokik.gov.pl/kontakt.php.
 10. Szczegółowe sposoby prowadzenia sporów konsumenckich wskazane zostały na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

 • 9

ZWROT NALEŻNOŚCI

1.W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sprzedawcy, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni.

 1. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot lub gdy nie przekaże Sprzedawcy wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klient błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie wiadomości dotyczących realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. brak dostępu do łącza internetowego).

 

 • 10

DANE OSOBOWE

 1. Składając zamówienie u Sprzedawcy, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje niemożliwość realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. Na Kliencie ciąży odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych i ponosi wszelkie wynikłe z tego konsekwencje.
 3. Dane osobowe są chronione przez Sprzedawcę zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Po wyrażeniu dodatkowej zgody przez Konsumenta zgody dane osobowe mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę w celach informacyjnych, reklamowych i marketingowych.
 5. W zakresie danych osobowych Konsumenci mogą w każdym czasie żądać:

– wglądu do przetwarzanych danych osobowych,

– modyfikacji swoich danych osobowych,

– usunięcia przetwarzanych przez Sprzedawcę danych osobowych, co jest równoznaczne z niemożliwością realizacji świadczenia przez Sprzedawcę.

 

 • 11

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMÓW Z PRZESIĘBIORCAMI

 1. Wobec Klientów będących Przedsiębiorcami, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje w całości wyłączona zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Przedsiębiorcy tylko do wysokości ceny zapłaconej za Produkt.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Przedsiębiorcy wyłącznie za typowe szkody dające się przewidzieć w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści powstałych po stronie Przedsiębiorcy. W celu zgłoszenia roszczeń Przedsiębiorca powinien złożyć Sprzedawcy reklamację. Do reklamacji składanej przez Przedsiębiorcę stosuje się odpowiednio zapisy § 7 pkt. 2 – 4 i 7 niniejszego Regulaminu.
 4. Po wydaniu przez Sprzedawcę towaru wskazanemu przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru, a także wszelakie korzyści i ciężary związane z Produktem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od jego przyjęcia przez przewoźnika do przewozu, a także za opóźnienie jego dostawy.
 5. Sprzedawca może zażądać od Przedsiębiorcy przedpłaty lub zaliczki, nawet jeżeli Przedsiębiorca wybrał inną formę płatności za zamówiony Produkt.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą rozpoznawane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy

 

 • 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Produkt zamieszczony na stronie Sprzedawcy nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o Produkcie zamieszczona na stronie Sprzedawcy nie oznacza, że Produkt jest w danym momencie dostępny.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Konsumenta.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia , powstałe na skutek przekazania błędnych danych przez Konsumenta.
 4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony internetowej Sprzedawcy. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Sklep to:
 5. Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie;
 6. Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony Sprzedawcy;
 7. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.
 8. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi na stronie Sprzedawcy nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) – w sprawach dotyczących Konsumentów, a także ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823).
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sprzedawcy. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 11. Dokonując zakupów u Sprzedawcy, Klient akceptuje treść niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią zawartej z Klientem umowy.
 12. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem: a. e-mail: s,b. pisemnie, na adres: Maomanii Katarzyna Kurek, Gródek nad Dunajcem 40 , 33-318 Gródek nad Dunajcem 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedawcy

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

Maomanii Katarzyna Kurek,

Gródek nad Dunajcem 40,

33-318 Gródek nad Dunajcem ,

TREŚĆ OŚWIADCZENIA:

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zakupu Produktu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta(-ów):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów) i data oświadczenia (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*) niepotrzebne skreślićMaszy pytania?

Skontaktuj się ze mną

Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania związane ze sprzedażą moich produktów oraz obsługą klienta. Zadzwoń, napisz e-mail lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Wyślij mi wiadomość